Ääneseudun Karaokeyhdistys R.Y.   Säännöt:

1.Yhdistyksen nimi on Ääneseudun Karaokeyhdistys r.y, kotipaikka on Äänekoski.

2.Yhdistyksen tavoitteena on edistää karaokelauluharrastuksen tunnetuksi tekemistä ja madaltaa julkista esiintymiskynnystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää karaokelaulutilaisuuksia ja kilpailuja sekä koulutustoimintaa. Myös erillisten jäsentapahtumien järjestäminen kuuluu yhdistyksen toimialaan. Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja järjestää ohjelmallisia iltamia sekä osallistuu tarvittaessa talkootöihin. Jäsemaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

3.Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

4.Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.Jäseniltä perittävä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6.Toiminnan tavoitteista ja taloudesta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyynenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin.

8.Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9.Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi. Kevätkokous tammi-toukokuussa, syyskokous syys-joulukuussa, hallituksen määrämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä,yhdistyksen omilla nettisivuilla tai paikkakunnan sanomalehdessä sekä sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle

11.Varsinaiset  Kokoukset:


Kevätkokous:
1)kokouksen avaus
 
2)valitaan kokoukselle puheenjohtaja,sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarv.kaksi ääntenlaskijaa

3)todetaan kokouksen lailisuus ja päätösvaltaisuus

4)hyväksytään kokoksen esityslista

5)esitetään tilinpäätös,vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7)Käsitellään muut kokoksessa mainitut asiat.


Syyskokous:

1)Kokouksen avaus

2)Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa tar.kaksi ääntenlaskijaa.

3)todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4)hyväksytään kokouksen esityslista

5)vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

6)valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

7)valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

8)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 


11.Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.