Säännöt:

Ääneseudun Karaokeyhdistys R.Y.   Säännöt:

1.Yhdistyksen nimi on Ääneseudun Karaokeyhdistys r.y kotipaikka on Äänekoski.

2.Yhdistyksen tavoitteena on edistää karaokelauluharrastuksen tunnetuksi tekemistä ja madaltaa julkista esiintymiskynnystä.Tarkoituksensa toteuttamseksi yhdistys järjestää karaokelaulutilaisuuksia ja kilpailuja sekä koulutustoimintaa.Myös erillisten jäsentapahtumien järjestäminen kuuluu yhdistyksen toimialaan.Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja järjestää ohjelmallisia iltamia. Jäsemaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

3.Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

4.Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.Jäseniltä perittävä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6.Toiminnan tavoitteista ja taloudesta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä.Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,sihteerin,rahastonhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyynenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.Äänten mennessä tasan ratkaise puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.Yhdistyksen nimen kirjoitaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin.

8.Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9.Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi. Kevät kokous tammi-toukokuussa, syyskokous-joulukuussa,hallituksen määrämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa päätöksesksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle

11.Varsinaiset  Kokoukset:


Kevätkokous:
1)kokouksen avaus
 
2)valitaan kokoukselle puheenjohtaja,sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarv.kaksi ääntenlaskijaa

3)todetaan kokouksen lailisuus ja päätösvaltaisuus

4)hyväksytään kokoksen esityslista

5)esitetään tilinpäätös,vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7)Käsitellään muut kokoksessa mainitut asiat.


Syyskokous:

1)Kokousen avaus

2)Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa tar.kaksi ääntenlaskijaa.

3)todetaan kokouksen lailisuus ja päätösvaltaisuu

4)hyväksytään kokouksen esityslista

5)vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

6)valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

7)valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

8)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 


11.Päätös sääntöjen muutamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tarkoitukseen edistämiseen purkamisesta päättävän kokokouksen määräämällä tavalla Yhdistyksen tulessa lakautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.